Vývěska

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název organizace: Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace byla zřízena usnesením č. 0036/ZMOb-Sle/1418/3 Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dne 12.2.2015 s  účinností od 1.7.2015
2.1 Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 00 Slezská Ostrava telefon 599 410 011, IČ 00845451

3. Organizační struktura:
statutární orgán – PhDr. Jarmila Chlopková
zástupce statutárního orgánu – Martina Šusterová
vedoucí útvaru MŠ Keramická – Barbora Potůčková
účetní sekretářka – Ivana Koníčková
pedagogičtí zaměstnanci – MŠ Zámostní, MŠ Antošovická, MŠ Keramická
správní zaměstnanci – MŠ Zámostní, MŠ Antošovická, MŠ Keramická

4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
4.2 Adresa odloučených pracovišť: Antošovická 55/107, 711 00 Ostrava – Koblov
Keramická 8/230, 712 00 Ostrava – Muglinov
4.3 Adresa vedení školy: viz kontaktní adresa
4.4 Úřední hodiny:
v době provozu MŠ Zámostní ( od 8.00 – do 16.00 hod. )
4.5 Telefonní čísla jednotlivých pracovišť:

MŠ Zámostní   702 218 434
ředitelka 725 934 169
administrativa 727 804 235
MŠ Antošovická (odloučené pracoviště) 702 219 142
zástupce ředitelky 724 808 958
MŠ Keramická (odloučené pracoviště) 702 219 119
vedoucí učitelka 724 808 957
při ZŠ Bohumínská
vedoucí školní jídelny 725 853 000

4.6 Adresa internetové stránky: www.mszamostni.cz
4.7 Další elektronické adresy: datová schránka ID 8987xct
4.8 e-mail: mszamostni@seznam.cz

5. Případné platby:
– školné viz odkaz informace pro rodiče
– stravné viz odkaz informace pro rodiče

6. IČ: 04 187 997
IZO MŠ: 181 069 521
IZO ŠJ-V: 181 069 539
REDIZO : 691 008 141

7. DIČ: CZ 04 187 997

8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
– Školní vzdělávací plán ,,Hrajeme si a poznáváme svět”
– Školní řád
8.2 Rozpočet: ( k nahlédnutí u vedení školy )

9. Žádosti o informace:
– ředitelka mateřské školy do 15 dnů poskytne informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejnění ústní nebo písemnou formou ( viz směrnice k svobodnému přístupu k  informacím )

10. Postup při vyřizování stížností a podnětů:
– stížnost nebo podnět lze podat písemně nebo ústně prostřednictvím vedení školy v době provozu mateřské školy

11. Opravné prostředky:
– lze uplatnit dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

12. Formuláře:
– žádost dítěte o přijetí viz odkaz informace pro rodiče – přijímání dětí

13. Popisy postupů:
– stížnost nebo podnět musí být vyřízen do 60 dnů ode dne jejího doručení v souladu s ustanovením § 175 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.
– o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn
– byla-li stížnost shledána důvodnou, správní orgán  učiní opatření k nápravě, o jehož výsledku bude stěžovatel vyrozuměn tehdy, pokud o to požádá

14. Předpisy:
14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
– zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský   zákon), ve  znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,školský zákon”)
– vyhláška č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání – zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákoník práce”)
– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o obcích”)
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o rozpočtových pravidlech”)
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen ,,zákon o účetnictví”)
14.2. Vydané právní předpisy:
– Organizační řád
– Směrnice k účetnictví
– Pracovní řád
– Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému
– Vnitřní platový předpis
– Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání
– Směrnice k svobodnému přístupu k  informacím

15. Úhrady za poskytování informací:
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
– cena kopie A 4 jednostranné  2 Kč/1 Ks
– cena kopie A 4 oboustranné   3 Kč/ 1 Ks

16. Licenční smlouvy:
– nejsou

17. Výroční zprávy o poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb.,
– zveřejňována do 1.března kalendářního roku