Zámostníček

logo zámostníček

Základní informace
Zámostníček, z.s.
IČO: 04790774
Spisová značka: L 14880 vedená u Krajského soudu v Ostravě
E-mail: zamostnicek@zamostnicek.cz

Číslo účtu: 2800957774/2010 Fio banka a.s.
Kontaktní osoba – předseda: Hana Němcová
tel: 602 765 094

Informace o členském příspěvku:
Členský příspěvek: 500 Kč/pololetí
Členský příspěvek se hradí bezhotovostně na účet u FIO bank a.s.
Do poznámky uveďte jméno dítěte/dětí, za které je příspěvek hrazen.
Aktivity dětí jsou hrazeny ode dne následujícího pod dni, kdy byl členský příspěvek připsán na účet Zámostníčku.
Pokud jste se dosud nepřihlásili, můžete zaslat svou přihlášku obsahující Vaše jméno, jméno dítěte, adresu trvalého pobytu, tel. číslo a e-mail písemně na e-mail zamostnicek@zamostnicek.cz

Podle stanov Zámostníčku je členství podmíněno uhrazením členského příspěvku. Členský příspěvek ani jeho část se nevrací.

Informace o činnosti Zámostníčku budeme také pravidelně aktualizovat na FB stránce:
https://www.facebook.com/zamostnicek/

 

STANOVY SPOLKU „Zámostníček, z.s.“

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Název spolku je ,,Zámostníček, z.s. “ (dále jen „Spolek“).

1.2 Sídlo Spolku je Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava.

1.3 Spolek vzniká při Mateřské škole Zámostní, Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava (dále jen „Mateřská škola“), a je dobrovolným spolčením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a o práci Mateřské školy.

1.3 Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou a neziskovou zájmovou organizací založenou za účelem zastupování zájmů dětí, hájení a prosazování individuálního rozvoje jejich osobností a rozvíjení kvality výchovy tak, aby se tvořily předpoklady pro jejich budoucí úspěšné uplatnění ve společnosti.

1.4 Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

1.6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti jeho členů i volených orgánů Spolku, se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Článek II

Poslání a činnost

2.1 Činnost Spolku směřuje k naplňování společných zájmů a je zaměřena na vytváření příznivého klimatu pro výchovu malých dětí v rodině i v Mateřské škole, na podporu a pomoc Mateřské škole při plnění jejího poslání, především na podporu kvalitního a moderního vzdělávání dětí. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména:

a) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými cíli a úkoly mateřské školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování,

b) seznamuje vedení Mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,

c) přispívá Mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajišťování výchovné činnosti a zlepšování prostředí mateřské školy,

d) pomáhá Mateřské škole při získávání grantů a sponzorských darů.

2.2. K dosažení svého účelu bude Spolek usilovat o spolupráci a komunikaci rodičů s vedením Mateřské školy, jejím zřizovatelem, případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělávání poskytovaného Mateřskou školou.

Článek III

Členství ve Spolku

3.1 Členy Spolku se mohou stát rodiče, prarodiče, případně jiní zákonní zástupci dětí navštěvujících Mateřskou školu a další fyzické osoby starší osmnácti let nebo právnické osoby, které chtějí podpořit naplňování společných zájmů Spolku a které souhlasí se stanovami a programem Spolku.

3.2 Členství ve Spolku vzniká doručením vyplněné a podepsané přihlášky do sídla Spolku nebo kterémukoliv členovi Výboru. Tímto okamžikem vznikají práva člena Spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3.3 Členský příspěvek je hrazen převodem na účet Spolku, ve výjimečných případech po dohodě s Předsedou v hotovosti. Není-li členský příspěvek uhrazen, není možné požívat práv spojených s členstvím ve Spolku.

3.4 Ukončení členství:

a) vystoupením řádného člena na základě jeho oznámení kterémukoliv členu Výboru rodičů nebo písemným oznámením

b) vyloučením pro neplnění základních povinností

nezaplacením členského příspěvku

d) zánikem Spolku

e) úmrtím člena

3.5 V případech ukončení členství podle odst. 3.4 a) a b) není vrácena ani poměrná část členského příspěvku.

Článek IV

Práva a povinnosti členů

4.1 Práva člena Spolku:

a) podílet se na činnosti Spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,

c) volit orgány Spolku,

d) být volen do orgánů Spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti Spolku

4.2 Povinnosti člena Spolku:

a) dodržovat stanovy Spolku,

b) podílet se na činnosti Spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) platit členské příspěvky.

4.3 Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

Článek V

Oddíl 1 – Orgány spolku

5. 1.1 Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) Členská schůze jako nejvyšší orgán Spolku

b) Předseda Spolku (dále jen „Předseda“) jako statutární orgán

c) Výbor rodičů jako výkonný a organizační orgán

5.1.2 Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

5.1.3 Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené.

5.1.4 Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůzi.

5.1.5 Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, vyloučením nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce, zaniká jeho funkce dnem doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce k rukám Předsedy Spolku.

Oddíl 2 – Nejvyšší orgán Spolku – Členská schůze

5.2.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci Spolku.

5.2.2 Členská schůze je tvořena všemi členy Spolku.

5.2.3 Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) volba a odvolávání členů Výboru rodičů a volba Předsedy,

b) projednávání zásad a hlavního zaměření činnosti Spolku,

c) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Předsedou,

d) schvalování výše a splatnosti členského příspěvku a dalších členských příspěvků,

e) schvalování rozpočtu a závěrečného účtu Spolku,

f) schvalování stanov a změn stanov Spolku,

g) rozhodování o dobrovolném zrušení Spolku,

h) hodnocení činnosti Předsedy, Výboru rodičů i jejích členů,

i) rozhodování o dalších věcech, které si Členská schůze výslovně vyhradí

5.2.4 Zasedání Členské schůze je svoláváno Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou ročně, alespoň deset dnů přede dnem jeho konání. Předseda rovněž svolá mimořádné zasedání Členské schůze z podnětu alespoň jedné třetiny členů Spolku do deseti dnů ode dne doručení podnětu.

5.2.5 Řádně svolaná Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 3 členů Spolku. Rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů v době usnášení. Každý člen má jeden hlas a všechny hlasy jsou si rovny.

5.2.6 Ze zasedání Členské schůze musí Předseda zajistit vyhotovení zápisu nejpozději do třiceti dnů ode dne jeho ukončení. Každý člen Spolku má právo nahlížet do všech zápisů ze zasedání Členské schůze.

Oddíl 3 – Výbor rodičů jako výkonný a organizační orgán

5.3.1 Výbor rodičů je výkonným a organizačním orgánem Spolku, který pomáhá Předsedovi řídit jeho činnost v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími Členské schůze po celé své funkční období.

5.3.2 Výbor rodičů je složený alespoň ze tří členů zvolených Členskou schůzí. O počtu jeho členů na nové funkční období rozhoduje Členská schůze.

5.3.3 Do působnosti Výboru rodičů náleží:

a) organizační a výkonné činnosti týkající se zejména podnětů, organizace jednotlivých akcí

b) komunikace se členy Spolku a jejich informování o probíhajících akcích

c) průběžná kontrola hospodaření

5.3.5 Jednání Výboru rodičů svolává Předseda podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce, svolá jej také vždy, pokud o to požádá prostá většina členů Výboru rodičů, nebo zástupce Mateřské školy.

5.3.7 Jednání Výboru rodičů se může účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací Mateřské školy pozve Výbor rodičů na jednání ředitelku, popř. další zástupce Mateřské školy.

Oddíl 4 – Předseda jako statutární orgán

5.4.1 Předseda je statutárním orgánem Spolku a navenek za Spolek jedná samostatně. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může být zmocněna i jiná osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

5.4.2 Předseda je volen Členskou schůzí. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději 14 dnů po zvolení nového předsedy.

5.4.3 K výlučným kompetencím předsedy patří:

a) svolávání a vedení schůzí Výboru rodičů

b) vedení seznamu členů Spolku

c) vydávání stanovisek Spolku,

d) zastupování Spolku navenek, případně pověřování zastupováním jiného člena Spolku,

e) svolávání zasedání Členské schůze a zajišťování zápisu z jeho jednání,

f) předkládání návrhu zásad činnosti, návrhu rozpočtu a závěrečného účtu a výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku Členské schůzi,

g) rozhodování ve všech dalších věcech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Spolku nebo které si výslovně nevyhradila Členská schůze.

5.4.4. Předseda je odpovědný za vedení schůzí Výboru rodičů a zajištění vedení řádného účetnictví. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami Spolku a rozhodnutími Členské schůze.

Článek VI

Zásady hospodaření Spolku

7.1 Prostředky na svoji činnosti získává Spolek zejména z členských příspěvků, dalších členských příspěvků, dědictví a odkazů, darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, příjmů ze svých činností, grantů a výnosu ze svého majetku.

7.2 Veškeré prostředky Spolku musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

7.3 Prostředky Spolku jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc Mateřské škole, na kulturní programy, pomůcky, výlety a další aktivity pro děti členů Spolku navštěvující Mateřskou školu.

7.4 Prostředky Spolku nesmí být využívány k obohacování fyzických ani právnických osob.

7.5 Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu schváleného na každé hospodářské období Členskou schůzí.

7.6 Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování účelů a zájmů Spolku.

Článek VII

Kontrola hospodaření

8.1 Kontrola hospodaření je prováděna průběžně Výborem Spolku a jedenkrát ročně při výroční Členské schůzi.

Článek VII

Zánik Spolku

9.1 Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

9.2 Po zániku Spolku budou veškeré finanční prostředky převedeny na Mateřskou školu.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

10.1 Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

10.2 Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Členskou schůzí, účinnosti dnem zápisu u Krajského soudu v Ostravě.

 

V Ostravě dne 21. září 2018