Nastavení cookies

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název organizace

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením č. 0036/ZMOb-Sle/1418/3 Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dne 12.2.2015 s účinností od 1.7.2015

2.1 Zřizovatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 00 Slezská Ostrava telefon 599 410 011, IČ 00845451

3. Organizační struktura

 • statutární orgán – PhDr. Jarmila Chlopková
 • zástupce statutárního orgánu – Martina Šusterová
 • vedoucí útvaru MŠ Keramická – Barbora Potůčková
 • účetní sekretářka – Ivana Koníčková
 • pedagogičtí zaměstnanci – MŠ Zámostní, MŠ Antošovická, MŠ Keramická
 • správní zaměstnanci – MŠ Zámostní, MŠ Antošovická, MŠ Keramická

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

4.2 Adresa odloučených pracovišť

 • Antošovická 55/107, 711 00 Ostrava – Koblov
 • Keramická 8/230, 712 00 Ostrava – Muglinov

4.3 Adresa vedení školy

4.4 Úřední hodiny

 • v době provozu MŠ Zámostní ( od 8.00 – do 16.00 hod. )

4.5 Telefonní čísla jednotlivých pracovišť

 • MŠ Zámostní: +420 702 218 434
 • Ředitelka: +420 725 934 169
 • Administrativa: +420 727 804 235
 • MŠ Antošovická: +420 702 219 142
 • Zástupce ředitelky: +420 724 808 958
 • MŠ Keramická: +420 702 219 119
 • Vedoucí učitelka: +420 724 808 957
 • ŠJ při ZŠ Bohumínská vedoucí školní jídelny: +420 725 853 000

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Další elektronické adresy

 • datová schránka ID 8987xct

4.8 e-mail

5. Případné platby

6. IČ: 04 187 997

 • IZO MŠ: 181 069 521
 • IZO ŠJ-V: 181 069 539
 • REDIZO: 691 008 141

7. DIČ: CZ 04 187 997

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací plán ,,Hrajeme si a poznáváme svět”
 • Školní řád

8.2 Rozpočet

 • k nahlédnutí u vedení školy

9. Žádosti o informace

 • ředitelka mateřské školy do 15 dnů poskytne informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejnění ústní nebo písemnou formou ( viz směrnice k svobodnému přístupu k informacím )

10. Postup při vyřizování stížností a podnětů

 • stížnost nebo podnět lze podat písemně nebo ústně prostřednictvím vedení školy v době provozu mateřské školy

11. Opravné prostředky

 • lze uplatnit dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

12. Formuláře

 • žádost dítěte o přijetí viz informace pro rodiče – zápisy

13. Popisy postupů

 • stížnost nebo podnět musí být vyřízen do 60 dnů ode dne jejího doručení v souladu s ustanovením § 175 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn
 • byla-li stížnost shledána důvodnou, správní orgán učiní opatření k nápravě, o jehož výsledku bude stěžovatel vyrozuměn tehdy, pokud o to požádá

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,školský zákon”)
 • vyhláška č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání – zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákoník práce”)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o obcích”)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o rozpočtových pravidlech”)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen ,,zákon o účetnictví”)

14.2. Vydané právní předpisy

 • Organizační řád
 • Směrnice k účetnictví
 • Pracovní řád
 • Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému
 • Vnitřní platový předpis
 • Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání
 • Směrnice k svobodnému přístupu k informacím

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • cena kopie A 4 jednostranné 2 Kč/1 Ks
 • cena kopie A 4 oboustranné 3 Kč/ 1 Ks

16. Licenční smlouvy

 • nejsou

17. Výroční zprávy o poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva je zveřejněna v sekci Dokumenty.